haschema
Tăng San Bốc Dịch

Chương 8: Tuần Không

Đăng bởi: haschema
Sunday, September 23, 2018

Thế nào là Tuần Không? Mỗi tháng âm lịch được phân thành 3 Tuần, mỗi Tuần gồm mười ngày, mỗi ngày được định bằng Can Chi. Tuần khởi đầu bằng can Giáp và kết thúc bằng can Quí. Đầy đủ với Thiên Can nhưng luôn luôn bỏ sót hai Địa Chi, vì Địa Chi gồm 12, Như Tuần Giáp Tí gồm 10 - ngày khởi đầu bằng Giáp Tí chấm dứt với Quí Dậu, tức sót hai Chi là Tuất và Hợi. Vì thế ngày xem quẻ trong tuần Giáp Tí, mà hào ở Tuất, Hợi gọi là Không vong, hoặc bảo Tuần Giáp Tí có Tuần không ở Tuất Hợi,hoặc bảo hào Tuất, Hợi là lâm Không.

Phép xem Tuần Không ở mọi sách quá phiền toái chia thành Chân Không, Giả Không, Đông Không, Xung Không, Điền Không, Viện Không, Vô cố tự Không, Tán mà Không, Mộ Không, Tuyệt Không, Hại Không, An Không, Phá Không.

Dã Hạc nói:

- Vượng, động, được Nhật thần và động hào sinh phò, động mà hóa Không, Phục mà vượng tướng gặp Không sẽ là bất Không.

Mão Huynh
o Tị Tử (hóa Tí) -ỨNG
Mùi Tài
Hợi Phụ
Sửu Tài - THẾ - KHÔNG
Mão Huynh

Sửu là Tài hào trì Thế gặp Tuần Không, tuy được Tị hỏa động sinh, nhưng Tị hỏa lại hóa hồi đầu khắc nên không thể sinh Sửu thổ. Tài hào không được sinh phò thì khó cầu được tiền. Lại vì xem vào tháng ba, nên Tài hào hữu khí, mà hữu khí thì với cổ pháp gập Không là bất Không, nên chẳng dám quyết đoán, vì vậy tái chiêm.

Lại xem, được quẻ Khuê biến Tốn:

Tị Phụ
Mùi Huynh (phục Tài Tí)
o Dậu Tử (hóa Tuất) - THẾ
Sửu Huynh
Mão Quan
Tị Phụ - ỨNG

Quẻ này hợp với quẻ trước nên mới có thể quyết đoán. Tài hào vô khí bất tất lao tâm cầu tài.

Người xem hỏi: vì sao?

Đáp: Quẻ trước Tài tuy lâm Không nhưng hữu khí, quẻ này Tài hào là Tí thủy phục ổ hào ngũ là Mùi thổ, bị khắc nên đoán là không có tài.

Sau quả nhiên không có.

Tuất Huynh
Thân Tử Tôn
Ngọ Phụ - THẾ
Thìn Huynh
Dần Quan - ỨNG - KHÔNG
Tài

Tuần không Dần mộc. Tháng Tí và ngày Hợi đều là Tài thần khắc Thế, lại được Ứng hào tức nơi đến tương khắc. Nếu chấp vào cổ pháp là “vô cố vật Không” (không có cớ đừng lâm Không) là điềm đại hung, thì làm sao dám đi xa nhà. Vì thế phải tái chiêm.

Lại được quẻ Minh Di biến Phong:

Dậu Phụ
Hợi Huynh
x Sửu Quan (hóa Ngọ) - THẾ
Hợi Huynh
Sửu Quan
Mão Tử - ỨNG - KHÔNG

Quẻ này với quẻ trước tương đồng. Lần đi này ắt sẽ được. Thế hào động hóa hồi đầu sinh, trước mắt bị Nguyệt Phá, đến nơi thì qua khỏi tháng rồi chẳng bị Phá nữa, Dần Mão là khởi đầu mùa Xuân, theo quẻ trước là tháng mà Thế xuất Không của Tí. Gặp Tí, Hợi là thì sinh tiền mãn nguyện.

Người xem hỏi: Đi có thành công không?

Đáp: Đến ngày Giáp Dần, Thế hào xuất Không, trở về sau đi thì được, chẳng nghi ngại gì nữa.

Quả đến ngày Ất Mão khởi hành, đến nơi giữa tháng Mão, được toại ý, mọi chuyện đều vừa ý, tiền bạc dồi dào mà trở về.

Lý Ngã Bình nói: Không Vong là điều kỳ diệu, bất trắc của Quỷ thần, tựa có mà tựa Không Vì thế phải xem nhiều quẻ mà hợp lại mới có thể thấu triệt thần cơ của Quỷ thần, lý lẽ của trời đất.

Phàm xem quẻ gặp Không, không thể lấy đó làm Không mà trước phải xem việc gần hay xa. Nếu nội trong tuần thì là Không, nhưng còn phải chờ lúc xung Không, thực Không nữa. Việc ra ngoài tuần thì sẽ ứng vào ngày xuất Tuần. Nếu xem việc lâu dài thì không phải chờ đến xuất Tuần, mà xem đại tượng không tốt thì cuối cùng sẽ là Không, còn đại tượng tốt thì đợi Nguyệt kiến hoặc Thái Tuế có thể điền thế. Nhưng không bằng xem hai quẻ mới là diệu pháp.

Khu vực bình luận