haschema
Chuyện Đông Chuyện Tây

Tại sao lại gọi những người bán nam bán nữ là “pê-đê”?

Đăng bởi: haschema
Friday, November 16, 2018

ĐỘC GIẢ: Tại sao lại gọi những người bán nam bán nữ (lại cái) là “pê-đê”.

AN CHI: Cái tên pê-đê dùng để chỉ những người bán nam bán nữ là kết quả của một lối hiểu sai lệch nay đã trở thành thông dụng. Đó là do tiếng Pháp pédé, dạng tắt của pédéraste. Đây là một danh từ gồm hai từ căn gốc Hy Lạp: péd- (paidos = trẻ con) và -éraste (erastês = si mê). Vậy pédéraste là người si mê trẻ con. Còn cái nghĩa đích thực của từ này là: kẻ đàn ông hành dâm vào hậu môn của một bé trai. Nghĩa này đã cho ra nghĩa rộng thông dụng hiện nay là: kẻ loạn dâm hậu môn. Vậy pédé trong tiếng Pháp không hề có nghĩa là “lại cái”.

(KTNN 96, ngày 15-11-1992)

Khu vực bình luận