haschema

Chương 9

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:吾與回言終日,不違如愚。退而省其私,亦足以發。回也,不愚!

Phiên âm:

Tử viết: "Ngô dữ Hồi ngôn chung nhật, bất vi như ngu; thối, nhi tỉnh kỳ tư, diệc túc dĩ phát. Hồi dã bất ngu."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Ta và Hồi nói chuyện suốt ngày, mà trò không hỏi ngược trở lại, dường như là dốt nát; lui về, xem xét đời tư của trò, thì đã phát huy được đầy đủ. Trò Hồi không hề dốt nát."