haschema

Chương 8

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子夏問孝。子曰:色難。有事,子服其勞;有酒食,先生饌,曾是以為孝乎?

Phiên âm:

Tử Hạ vấn hiếu, Tử viết: "Sắc nan. Hữu sự, tử phục kỳ lao; hữu tửu, tự, tiên sinh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ?"

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Hạ hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: "Nét mặt mới khó. Có việc, con cái vất vả phục vụ; có rượu, cơm, mời cha mẹ ăn, chừng ấy đã đủ là hiếu sao?"