haschema

Chương 7

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子游問孝。子曰:今之孝者,是謂能養。至於犬馬,皆能有養;不敬,何以別乎?

Phiên âm:

Tử Du vấn hiếu, Tử viết: "Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng. Bất kính, hà dĩ biệt hồ?"

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Du hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: "Đời nay cho rằng hiếu là có thể nuôi nấng cha mẹ. Đến như chó ngựa, đều có thể được nuôi nấng. Không có lòng tôn kính, lấy gì để phân biệt?"