haschema

Chương 5

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

孟懿子問孝,子曰:無違。
樊遲御,子告之曰:孟孫問孝於我,我對曰:無違。
樊遲曰:何謂也?
子曰:生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。

Phiên âm:

Mạnh Ý Tử vấn hiếu, Tử viết: "Vô vi."

Phàn Trì ngự, Tử cáo chi viết: "Mạnh tôn vấn hiếu ư ngã; ngã đối viết: Vô vi."

Phàn Trì viết: "Hà vị dã?"

Tử viết: "Sinh, sự chi dĩ lễ; tử, táng chi dĩ lễ; tế chi dĩ lễ."

Dịch nghĩa:

Mạnh Ý Tử hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: "Không trái ngược."

Phàn Trì đánh xe, Đức Khổng tử nói cho biết: "Mạnh Tôn hỏi ta về hiếu; ta nói rằng: "Không trái ngược."

Phàn Trì thưa: "Như thế nghĩa là gì?"

Đức Khổng tử nói: "Cha mẹ còn sống, phụng sự cho hợp lễ; từ trần, mai táng cho hợp lễ; [về sau] cúng tế cho hợp lễ."