haschema

Chương 3

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格。

Phiên âm:

Tử viết: "Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Dẫn dắt bằng biện pháp chính trị, ổn định bằng hình luật thì dân tránh được lỗi nhưng không biết xấu hổ. Dẫn dắt bằng đạo đức, ổn định bằng lễ giáo thì dân biết xấu hổ mà lại có khuôn phép chính đáng."