haschema

Chương 2

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:詩三百,一言以蔽之,曰思無邪。

Phiên âm:

Tử viết: "Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: "Tư vô tà."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời bao trùm được hết, đó là: "Tư tưởng không lệch lạc."