haschema

Chương 19

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

哀公問曰:何為則民服?孔子對曰:舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。

Phiên âm:

Ai Công vấn viết: "Hà vi tắc dân phục?" Khổng Tử đối viết: "Cử trực thố chư uổng, tắc dân phục. Cử uổng thố chư trực, tắc dân bất phục."

Dịch nghĩa:

Vua Ai Công hỏi rằng: "Làm sao để dân tuân theo?" Đức Khổng tử đáp rằng: "Cất nhắc người ngay thẳng, tách rời kẻ gian tà thì dân tuân theo. Cất nhắc kẻ gian tà, tách rời người ngay thẳng thì dân không tuân theo."