haschema

Chương 17

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:由,誨女知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也。

Phiên âm:

Tử viết: "Do! Hối nhữ tri chi hồ? Tri chi vi tri chi; bất tri vi bất tri, thị tri dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Này Do! Có muốn [ta] dạy cho ngươi thế nào là biết chăng? Biết thì nhận là biết; không biết thì nhận là không biết, như vậy mới thật là biết vậy."