haschema

Chương 1

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰為政以德,譬如北辰,居其所而眾星共之。

Phiên âm:

Tử viết: "Vi chính dĩ đức, thí như Bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cũng chi."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Làm chính trị dùng đạo đức, ví như sao Bắc đẩu, ở chỗ của mình mà các sao khác chầu về."