haschema

Chương 15

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子貢曰:貧而無諂,富而無驕,何如?
子曰:可也。未若貧而樂,富而好禮者也。
子貢曰:詩云:「如切如磋,如琢如磨。」其斯之謂與?
子曰:賜也,始可與言詩已矣!告諸往而知來者。

Phiên âm:

Tử Cống viết: "Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?"

Tử viết: "Khả dã. Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã."

Tử Cống viết: "Thi vân: ‘Như thiết như tha, như trác như ma.’ Kỳ tư chi vị dư?"

Tử viết: "Tứ dã, thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hỹ. Cáo chư vãng nhi tri lai giả."

Dịch nghĩa:

Tử Cống viết: "Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?"

Tử viết: "Khả dã. Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã."

Tử Cống viết: "Thi vân: ‘Như thiết như tha, như trác như ma.’ Kỳ tư chi vị dư?"

Tử viết: "Tứ dã, thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hỹ. Cáo chư vãng nhi tri lai giả."