haschema

Chương 13

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

有子曰:信近於義,言可復也;恭近於禮,遠恥辱也。因不失其親,亦可宗也。

Phiên âm:

Hữu Tử viết: "Tín cận ư nghĩa, ngôn khả phục dã; cung cận ư lễ, viễn sỉ nhục dã. Nhân bất thất kỳ thân, diệc khả tông dã."

Dịch nghĩa:

Thầy Hữu Tử nói: "Điều hứa hẹn gần với điều nghĩa, thì lời nói mới có thể hoàn thành được; sự cung kính gần gũi với điều lễ, thì xa được điều sỉ nhục. Nhân vì không đánh mất người thân của mình, cũng có thể đứng đầu một dòng dõi."