haschema

Chương 6

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

季氏旅於泰山。子謂冉有曰:女弗能救與?對曰:不能。子曰:嗚呼!曾謂泰山不如林放乎?

Phiên âm:

Quí thị lữ ư Thái sơn. Tử vị Nhiễm Hữu viết: "Nhữ phất năng cứu dư?" Đối viết: "Bất năng." Tử viết: "Ô hô! Tằng vị Thái sơn bất như Lâm Phỏng hồ?"

Dịch nghĩa:

Họ Quí tế thần ở Thái Sơn. Đức Khổng tử bảo Nhiễm Hữu rằng: "Ngươi không thể ngăn cản được ư?" Nhiễm Hữu đáp: "Không thể được." Đức Khổng tử nói: "Than ôi! Đã từng cho rằng [thần núi] Thái Sơn chẳng bằng Lâm Phỏng sao?"