haschema

Chương 5

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:夷狄之有君,不如諸夏之亡也。

Phiên âm:

Tử viết: "Di Địch chi hữu quân, bất như chư Hạ chi vong (vô) dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Những rợ Di, Địch còn có vua, chẳng như các nước ở Hoa Hạ bỏ mất vua."