haschema

Chương 4

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

林放問禮之本。子曰:大哉問!禮,與其奢也,寧儉。喪,與其易也,寧戚。

Phiên âm:

Lâm Phỏng vấn lễ chi bản. Tử viết: "Đại tai vấn! Lễ, dữ kỳ xa dã, ninh kiệm; tang, dữ kỳ dị dã, ninh thích."

Dịch nghĩa:

Lâm Phỏng hỏi về gốc lễ. Đức Khổng tử nói: "Câu hỏi lớn lao thay. Lễ, ví bằng xa xỉ, thà tiết kiệm còn hơn; tang, ví bằng coi thường, thà thương xót còn hơn."