haschema

Chương 26

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:居上不寬,為禮不敬,臨喪不哀,吾何以觀之哉!

Phiên âm:

Tử viết: "Cư thượng bất khoan, vi lễ bất kính, lâm tang bất ai, ngô hà dĩ quan chi tai?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Ở bậc trên mà chẳng khoan dung, hành lễ mà chẳng cung kính, có tang mà chẳng buồn thương, ta làm sao quan niệm nổi?"