haschema

Chương 25

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子謂韶:盡美矣,又盡善也。謂武:盡美矣,未盡善也。

Phiên âm:

Tử vị Thiều: "Tận mỹ hỹ, hựu tận thiện dã." Vị Võ: "Tận mỹ hỹ, vị tận thiện dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử bình luận về nhạc Thiều rằng: "Hay hết mức, lại tốt lành trọn vẹn." [Ngài] bình luận về nhạc Võ rằng: "Hay hết mức, nhưng chưa trọn vẹn tốt lành."