haschema

Chương 22

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:管仲之器小哉!或曰:管仲儉乎?
曰:管氏有三歸,官事不攝,焉得儉?然則管仲知禮乎?
曰:邦君樹塞門,管仲亦樹塞門。邦君為兩君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知禮,孰不知禮?

Phiên âm:

Tử viết: "Quản Trọng chi khí tiểu tai!" Hoặc viết: "Quản Trọng kiệm hồ?"

Viết: "Quản thị hữu Tam qui; quan sự bất nhiếp. Yên đắc kiệm?"

"Nhiên tắc Quản Trọng tri lễ hồ?"

Viết: "Bang quân thụ tắc môn. Quản thị diệc thụ tắc môn. Bang quân vi lưỡng quân chi hiếu, hữu phản điếm. Quản thị diệc hữu phản điếm. Quản thị nhi tri lễ, thục bất tri lễ?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Độ lượng của Quản Trọng nhỏ nhoi thay!" Có người nói: "Quản Trọng có tiết kiệm chăng?"

Đức Khổng tử nói: "Họ Quản có đài Tam qui; việc quan không cho kiêm nhiệm. Sao gọi được là tiết kiệm?"

"Thế thì Quản Trọng biết lễ chăng?"

Đáp: "Vua chư hầu dựng bình phong che cửa. Họ Quản cũng dựng bình phong che cửa. Vua chư hầu thực hiện sự giao hiếu giữa hai vua (chủ và khách), có cái giá để úp chén. Họ Quản cũng có giá úp chén. Họ Quản mà biết lễ thì còn ai không biết lễ?"