haschema

Chương 2

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

三家者以雍徹。子曰:「相維辟公,天子穆穆。奚取於三家之堂?"

Phiên âm:

Tam gia giả dĩ Ung triệt. Tử viết: "Tướng duy tích công; thiên tử mục mục! Hề thủ ư tam gia chi đường?"

Dịch nghĩa:

Ba nhà lấy Ung thi để dẹp đồ tế. Đức Khổng tử nói: "’Duy vua chư hầu trợ tế, Thiên tử tỏ lòng cung kính!’ Sao lại dùng Ung thi để dẹp đồ tế ở miếu đường ba nhà?"