haschema

Chương 13

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

王孫賈問曰:「與其媚於奧,寧媚於造。」何謂也?
子曰:不然,獲罪於天,無所禱也。

Phiên âm:

Vương Tôn Giả vấn viết: "Dữ kỳ mỵ ư Áo, ninh mỵ ư Táo." Hà vị dã?" Tử viết: "Bất nhiên. Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dã."

Dịch nghĩa:

Vương Tôn Giả hỏi rằng: "Đi nịnh thần Áo, thà nịnh thần Táo." Ý nghĩa thế nào vậy?"

Đức Khổng tử nói: "Không phải vậy. Đã mắc tội với Trời thì không chỗ nào có thể cầu khấn được."