haschema

Chương 11

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

或問禘之說。子曰:不知也。知其說者之於天下也,其如示諸斯乎?指其掌。

Phiên âm:

Hoặc vấn Đế chi thuyết. Tử viết: "Bất tri dã. Tri kỳ thuyết giả chi ư thiên hạ dã, kỳ như thị chư tư hồ." Chỉ kỳ chưởng.

Dịch nghĩa:

Có người hỏi về học thuyết tế Đế. Đức Khổng tử nói: "Không biết nữa. Nếu biết học thuyết ấy mà đem ra thiên hạ thì cũng như nhìn xem ở cái này chăng?" Ngài chỉ vào bàn tay của mình.