haschema

CÁC TÁC GIẢ

Đăng bởi: haschema
Tuesday, 10 Jul 2018

THỜI THƯỢNG CỔ

Lucien Bescond, Giảng sư Đại học Lille-III
Aristote: Chính trị và Đạo đức - Augustin
Jean Paul Dumont: Giáo sư Lịch sử Triết học, Đại học Lille - III
Các triết gia Tiền - Socrate - Socrate và các trường phái theo Socrate. Platon - Aristote. Chủ nghĩa Epicure - Chủ nghĩa Khắc kỉ. Chủ nghĩa Hoài Nghi. Tân thuyết Platon: Plotin.
Jacqueline Lagrée: Giảng sư Đại học Caen
Tuyển chọn triết văn từ một tập hợp do Jean Paul Dumont sưu tầm & chú giải.

THỜI TRUNG CỔ

Alain de Libera, Giám đốc học vụ trường Cao học

THỜI PHỤC HƯNG

Simone Goyard - Fabre, Giáo sư Đại học Caen
More - Bodin - Các triết gia Monarchomaques - Las Béotie
Jean Claude Margolin, Giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu thời Phục hưng, Đại học Tours
Về toàn bộ các triết văn trừ More - Bodin -Monarchomaques - La Béotie.

THỜI CỔ ĐIỂN

Lucien Bescond: Grotius
Jean Lechat, Khoa trưởng danh dự Khoa Triết học
Descartes - Pascal - Malebranche - Spinoza - Leibniz.
Bernard Michaux, Giáo sư trường Henri IV
Gassendi, Bayle
Emilienne Naert, Giáo sư danh dự Đại học Lille III
Bacon - Hobbes

THỜI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

Bernard Morichère, Thanh tra Hàn lâm viện Paris.
Émilienne Naert, Giáo sư danh dự Đại học Lille-III
Locke - Shaftesbury - Berkeley - Hume - Bentham - Stuart Mill.
Bruno Pinchard, Giáo sư Đại học Tours
Vico
Simone Goyard-Fabre, Giáo sư Đại học Caen.
Montesquieu - Tocqueville.
Bernard Michaux, Giáo sư Văn học Trung học Henri IV, Paris.
Meslier - La Mettrie - Helvétius - Diderot - D’Holbach - Condorcet - Feuerbach -Mars - Engels - Plekhanov - Labriola - Lénine - Lukács - Gramsci - Politzer - Bloch - Adorno - Althusser - Habermas.
Xavier Chenet, Giáo sư Đại học Bordeaux-III.
Kant - Jacobi - Fichte - Schelling - Schopenhauer.
Fernand Turlot, Giáo sư Danh dự Đại hục Strasbourg.
Condillac - Maine de Bilan - Ravaisson - Comte - Lachelier - Lagneau - Lequier -Renouvier - Hamelin - Cournot - Boutrojx - Durkheim - Bergson - Alain.
Maryvonne Perrot, Giáo sư Đại học Bourgogne (Dijon).
Kierkegaard.
Bernard Morichère, ủy viên Ban Tổng thanh tra Bộ Quốc gia Giáo dục.
Rousseau - Hegel - Freud.
Éric Blondel, Giáo sư Dại học Paris-I - Sorbonne.
Nietzsche.
Gérard Guest, Giáo sư Trung học La Bruỳere de Versailles.
Dilthey - Frege - Husserl - Seheier - Jaspers - Heidegger - Cassirer - Wittgenstein -Sartre - Merleau - Ponty - Ricoeur - Gadamer - Lévinas.
Denis Vernant, Giáo sư Đại học Grenoble-H.
Russell - Carnap - Moris - Dennet - Austin - Quine - Goodman.
Hourya Sinaceur, Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học.
Duhem - Bachelard - Canguilhem - Cavaillès - Popper - Serres.
Jean Lechat, Tổng thanh tra danh dự.
Alquié.
Jean Maurel, Giảng sư Dại học Paris-I - Sorbonne.
Jankélévitch.
Jean-Yves Château, Thanh tra sư phạm vùng - Thanh tra Hàn lâm viện.
Simondon.
Philippe Millet, Giáo sư Thạc sĩ.
Foucault.
Patrice Loraux, Giảng sư Đại học Paris-I - Sorbonne.
Desanti - Derrida - Lyotard.
Gibert Kirscher, Giáo sư Đại học Ulle-III.
Éric Weil.