haschema

Ba mươi Triết gia Tây Phương

Sách “Ba mươi Triết gia Tây Phương” tác giả Nguyên Ước

Giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi Triết Gia tiêu biểu của Tây Phương: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey..