haschema

Chương 24

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:非其鬼而祭之,諂也。見義不為,無勇也。

Phiên âm:

Tử viết: "Phi kỳ quỉ nhi tế chi, siểm dã. Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Chẳng phải vong linh tổ tiên mình mà cúng tế, ấy là nịnh bợ. Thấy việc nghĩa mà không làm, ấy là không có ý chí mạnh mẽ."