haschema

Chương 18

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子張學干錄。子曰:多聞闕疑,慎言其餘,則寡尤;多見闕殆,慎行其餘,則寡悔。言寡尤,行寡悔,祿在其中矣!

Phiên âm:

Tử Trương học can lộc. Tử viết: "Đa văn, khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, tắc quả vưu. Đa kiến, khuyết đãi, thận hành kỳ dư, tắc quả hối. Ngôn quả vưu, hành quả hối, lộc tại kỳ trung hỹ."

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Trương học để cầu bổng lộc. Đức Khổng tử nói: "Nghe cho nhiều, bỏ trống điều nghi ngờ, còn lại thận trọng lời nói, thì ít lầm lỗi. Xem cho nhiều, bỏ qua điều nguy hại, còn lại thận trọng hành động, thì ít phải ăn năn. Lời nói ít lầm lỗi, hành động ít phải ăn năn, bổng lộc ở trong đó vậy."