haschema

Chương 13

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子貢問君子。子曰:先行其言,而後從之。

Phiên âm:

Tử Cống vấn quân tử. Tử viết: "Tiên hành kỳ ngôn nhi hậu tùng chi."

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Cống hỏi về người quân tử. Đức Khổng tử nói: "Thi hành trước cái lời của mình rồi mới nói theo sau."