haschema

Chương 10

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:視其所以,觀其所由,察其所安,人焉瘦哉?人焉瘦哉?

Phiên âm:

Tử viết: "Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên sưu tai? Nhân yên sưu tai?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Nhìn việc làm của người, xem lý do việc làm của người, xét sự an vui trong việc làm của người, người ta giấu giếm sao được? Người ta giấu giếm sao được?"