haschema

Chương 8

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子曰:君子不重則不威,學則不固。主忠信,無友不如己者,過則勿憚改。

Phiên âm:

Tử viết: "Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố; chủ trung tín, vô hữu bất như kỷ giả; quá tắc vật đạn cải."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Người quân tử không trang trọng thì không có uy, sự học sẽ không vững vàng; nhắm vào sự trung tín, không kết bạn với kẻ chẳng giống như mình; có lỗi lầm thì đừng ngại sửa đổi."