haschema

Chương 6

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子曰:弟子入則孝,出則弟,謹而信,汎愛眾而親仁。行有餘力,則以學文。

Phiên âm:

Tử viết: "Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "[Là phận] con em, vào thì hiếu thảo [với cha mẹ], ra thì thuận thảo [với bậc trưởng thượng], cẩn thận mà giữ niềm tin, rộng yêu mọi người mà gần gũi người nhân đức. Thi hành những điều đó còn thừa sức, thì hãy học văn."