haschema

Chương 10

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子禽問於子貢曰:夫子至於是邦也,必聞其政。求之與?抑與之與?
子貢曰:夫子溫,良,恭,儉,讓以得之。夫子之求之也,其諸異乎人之求之與!

Phiên âm:

Tử Cầm vấn ư Tử Cống viết: "Phu tử chí ư thị bang dã, tất văn kỳ chính. Cầu chi dư? Ức dữ chi dư?"

Tử-Cống viết: "Phu tử ôn, lương, cung, kiệm, nhượng dĩ đắc chi. Phu tử chi cầu chi dã, kỳ chư dị hồ nhân chi cầu chi dư?"

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Cầm hỏi thầy Tử Cống: "Thầy ta đến nước nào, ắt nghe việc chính trị nước ấy. Thầy cầu nghe đó sao? Hay thầy được cho nghe đó sao?"

Thầy Tử Cống nói: "Thầy ta thì ôn hoà, lương thiện, cung kính, kiệm ước, khiêm nhượng, nhờ đó mà được mời nghe. Cách cầu nghe của thầy ta, chẳng phải khác với cách cầu nghe của người khác đó sao?"