haschema

Chương 9

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:夏禮,吾能言之,杞不足徵也。殷禮,吾能言之,宋不足徵也。文獻不足故也。足,則吾能徵之矣。

Phiên âm:

Tử viết: "Hạ lễ, ngô năng ngôn chi, Kỷ bất túc trưng dã. Ân lễ, ngô năng ngôn chi, Tống bất túc trưng dã. Văn hiến bất túc cố dã. Túc, tắc ngô năng trưng chi hỹ."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Lễ nhà Hạ, ta có thể nói được, nhưng nước Kỷ không đủ để dẫn chứng. Lễ nhà Ân, ta có thể nói được, nhưng nước Tống không đủ để dẫn chứng. Những văn kiện và người hiền không đủ để nêu bằng cớ nữa. Nếu đủ thì ta có thể dẫn chứng ra vậy."