haschema

Chương 7

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:君子無所爭,必也射乎!揖讓而升,下而飲,其爭也君子。

Phiên âm:

Tử viết: "Quân tử vô sở tranh; tất dã xạ hồ. Ấp nhượng nhi thăng; há nhi ẩm. Kỳ tranh dã quân tử."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Bậc quân tử không có chuyện tranh giành; ắt có thì ở cuộc bắn thôi. Vái chào nhún nhường khi lên, xuống thì mời uống. Tranh giành như thế là bậc quân tử."