haschema

Chương 3

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?

Phiên âm:

Tử viết: "Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Người mà không có lòng nhân, hành lễ được sao? Người mà không có lòng nhân, tấu nhạc được sao?"