haschema

Chương 24

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

儀封人請見,曰:君子之至於斯也,吾未嘗不得見也。從者見之,出曰:二三子何患於喪乎?天下之無道也久矣,天將以夫子為木鐸。

Phiên âm:

Nghi phong nhân thỉnh kiến, viết: "Quân tử chi chí ư tư dã, ngô vị thường bất đắc kiến dã." Tùng giả kiến chi. Xuất viết: "Nhị tam tử hà hoạn ư táng hồ? Thiên hạ chi vô đạo dã cửu hỹ. Thiên tương dĩ Phu tử vi mộc đạc."

Dịch nghĩa:

Viên quan giữ bờ cõi ở ấp Nghi xin ra mắt [Đức Khổng tử], nói rằng: "Bậc quân tử nào đến đây, tôi chưa từng không được ra mắt." Các người đi theo [Đức Khổng tử] cho vào yết kiến. Trở ra, ông nói: "Các ông lo lắng việc ngài mất chức sao? Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi. Trời sắp dùng Phu tử làm cái mõ gỗ đấy."