haschema

Chương 23

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子語魯太師樂,曰:樂其可知也。始作,翕如也。從之,純如也,皦如也,繹如也。以成。

Phiên âm:

Tử ngứ Lỗ Thái sư nhạc, viết: "Nhạc kỳ khả tri dã. Thủy tác, hấp như dã; túng chi, thuần như dã, cảo như dã, dịch như dã, dĩ thành."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử bảo quan Thái sư Nhạc nước Lỗ rằng: "Có thể gọi là biết về âm nhạc như thế này: Ban đầu, khởi sự kết hợp với nhau, triển khai đều đặn, tỏ hiện rõ ràng, tiếp nối không đứt đoạn, mới là thành tựu.