haschema

Chương 21

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

哀公問社於宰我。宰我對曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰:「使民戰栗。」
子聞之,曰:成事不說,遂事不諫,既往不咎。

Phiên âm:

Ai Công vấn xã ư Tể Ngã. Tể Ngã đối viết: "Hạ Hậu thị dĩ tùng, Ân nhân dĩ bách, Chu nhân dĩ lật, viết: "Sử dân chiến lật."

Tử văn chi, viết: "Thành sự bất thuyết, toại sự bất gián, ký vãng bất cữu."

Dịch nghĩa:

Vua Ai Công hỏi thầy Tể Ngã về đền xã. Thầy Tể Ngã đáp rằng: "Triều đại nhà Hạ trồng cây thông, người nhà Ân trồng cây bách, người nhà Chu trồng cây giẻ, nói rằng: "Để khiến cho dân run sợ."

Đức Khổng tử nghe chuyện ấy, nói rằng: "Việc đã thành không bàn bạc nữa, việc đã trót làm không can gián nữa, chuyện đã qua không trách lỗi nữa."