haschema

Chương 20

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:關雎,樂而不淫,哀而不傷。

Phiên âm:

Tử viết: "Quan thư, lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Thơ Quan thư, vui mà không quá trớn, buồn mà không tổn hại."