haschema

Chương 19

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

定公問:君使臣,臣事君,如之何?孔子對曰:君使臣以禮,臣事君以忠。

Phiên âm:

Định Công vấn: "Quân sử thần, thần sự quân, như chi hà?"

Khổng Tử đối viết: "Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung."

Dịch nghĩa:

Vua Định Công hỏi: "Vua sai khiến bầy tôi, bầy tôi phục vụ vua, như thế nào?"

Đức Khổng tử trả lời rằng: "Vua sai khiến bầy tôi theo lễ, bầy tôi phục vụ vua thì hết bổn phận."