haschema

Chương 12

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

祭如在,祭神如神在。子曰:吾不與祭,如不祭。

Phiên âm:

Tế như tại; tế thần như thần tại. Tử viết: "Ngô bất dự tế, như bất tế."

Dịch nghĩa:

Cúng tế như có sự hiện diện; cúng tế thần linh như có thần linh hiện diện. Đức Khổng tử nói: "Ta không tham dự cúng tế, thấy như không cúng tế."