haschema

Chương 1

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

孔子謂季氏:八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也?

Phiên âm:

Khổng tử vị Quí thị: "Bát dật vũ ư đình, thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử bảo họ Quí: "Múa tám hàng ở sân miếu, điều ấy có thể nỡ làm thì điều gì không nỡ làm?"